Tên thủ tục:
Ngày tạo từ Đến ngày:

Đơn vị thực hiện


Tên thủ tục Đơn vị thực hiện
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình. (Trường hợp bị mất, bị rách hoặc hư hỏng)
Cấp Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình. (Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động sắp hết thời hạn quy định).
Cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình.
Cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc và Thẻ nhân viên tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình.
Cấp đổi giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động của cơ sở hổ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình.
Đăng ký hoạt động của cơ sở hổ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình.