Tên thủ tục:
Ngày tạo từ Đến ngày:

Đơn vị thực hiện


Tên thủ tục Đơn vị thực hiện
Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu (do các tổ chức thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu).
Cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang.
Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật
Cấp phép khai quật khẩn cấp
Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia
Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập
Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích
Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật
xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập
CấCấp giấy phép phổ biến phim (- Phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu;
Cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu)
Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm (thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
Cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)