Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 02 - NĂM 2019

(15:52 | 05/01/2019)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 02

CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

(từ ngày 07/01/2019 đến ngày 12/01/2019)

( lịch này thay cho giấy mời họp )

 


 

Thứ Hai ngày 07/01/2019

 

 

Sáng:

 

         - 07h30’ PGĐ Nguyễn Thanh Phong đi công tác tại thị xã Dĩ An

 

Chiều:

 

-           14h00’ Hội ý Ban Giám đốc (ông Ngô Xuân Đỉnh – Trưởng phòng Tổ chức – Pháp chế, ông Nguyễn Minh Hiển – Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, bà Võ Thị Anh Xuân – Chánh Văn phòng Sở cùng dự)

* Địa điểm: Hội trường Sở (B)

 

Thứ Ba ngày 08/01/2019

 

          Sáng:

          -08h00’ GĐ Nguyễn Khoa Hải dự Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương lần 4, khóa X, nhiệm kỳ 2018 – 2023

* Địa điểm: Phòng họp 2, Liên đoàn Lao động tỉnh (Tầng 11, Tòa nhà B, Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương)

- 08h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự Hội nghị Tổng kết công tác hoạt động năm 2018 và phương hướng năm 2019 của Trường Năng khiếu TDTT (Lãnh đạo Phòng Quản lý TDTT cùng dự)

* Địa điểm: Hội trường Trường Năng khiếu TDTT

Chiều:

-14h00’ PGĐ Nguyễn Thanh Phong làm việc với Văn phòng Thành phố Thông minh hỗ trợ phát triển văn hóa và du lịch theo đề án thành phố Thông minh (ông Nguyễn Đình Ly chuẩn bị nội dung, ĐDLĐ phòng Quản lý Du lịch, Trung tâm Xúc tiến Du lịch, Quản lý Văn hóa, Bảo tàng tỉnh cùng dự)

* Địa điểm: Hội trường Sở (B)

-14h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự họp Ban Tổ chức Hội Báo Xuân Kỷ Hợi năm 2019

* Địa điểm: Thư viện tỉnh

-18h30’ Ủy quyền lãnh đạo Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh dự Chương trình họp mặt truyền thống cán bộ Hội sinh viên theo Thư mời của Tỉnh Đoàn

* Địa điểm: Trường Đại học Bình Dương

 

 

Thứ Tư ngày 09/01/2019

 

 

Sáng:

 

-08h00’ GĐ Nguyễn Khoa Hải dự Hội nghị tổng kết công tác đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trên địa bàn tỉnh năm 2018

* Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh ủy

- 08h00’ PGĐ Nguyễn Thanh Phong dự Hội nghị Kiểm điểm tập thể cá nhân BTV Thị ủy Dĩ An năm 2018

* Địa điểm: Hội trường – Thị ủy Dĩ An

-08h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự Hội nghị Tổng kết công tác lao động người có công tác và xã hội năm 2018

* Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh

-      08h00’ Ủy quyền ông Ngô Xuân Đỉnh – Trưởng phòng Tổ chức – Pháp chế dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 ngành Thi đua – Khen thưởng

* Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh

 

Chiều:

 

 

-      14h00’ BGĐ dự Hội nghị kiểm điểm tập thể BCH, cá nhân BTV Đảng bộ Sở VHTTDL năm 2018 (Đảng ủy viên Đảng ủy Sở VHTTDL cùng dự)

 

 * Địa điểm: Hội trường Sở (A)

 

Thứ Năm ngày 10/01/2018

 

 

Sáng:

 

- 08h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự Hội nghị Tổng kết hoạt động hệ thống Thư viện công cộng Bình Dương năm 2018 (Lãnh đạo phòng Quản lý Văn hóa cùng dự)

* Địa điểm: Thư viện tỉnh

Chiều:

-13h30’ PGĐ Nguyễn Thanh Phong dự Hội nghị tổng kết công tác xúc tiến du lịch năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 (Phòng Quản lý Du lịch cùng dự)

* Địa điểm: Hội trường Trung tâm Xúc tiến Du lịch

-13h30’ Họp Chi bộ Văn phòng – Kế hoạch Tài chính

* Địa điểm: Hội trường Sở (A)

 

Thứ Sáu ngày 11/01/2018      

 

 

Sáng:

 

-07h30’ PGĐ Nguyễn Phú Yên  dự Sơ kết 03 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” (2016 - 2018)

* Địa điểm: Hội trường I – Trường Chính trị

-08h00’  PGĐ Nguyễn Thanh Phong dự Hội nghị tổng kết công tác Ban Quản lý Di tích và Danh thắng năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 (Lãnh đạo phòng Quản lý Di sản Văn hóa cùng dự)

* Địa điểm: Hội trường Ban Quản lý Di tích và Danh thắng

 08h00’  Họp Chi bộ Nghiệp vụ - Thanh tra

* Địa điểm: Hội trường Sở (A)

 

Chiều:

 

- 14h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự Hội nghị Tổng kết công tác hoạt động năm 2018 và phương hướng năm 2019 của Trung tâm TDTT (Lãnh đạo phòng Quản lý TDTT cùng dự)

* Địa điểm: Hội trường Trung tâm TDTT

Nơi nhận:                                                           

- Ban giám đốc Sở;                                                             

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở;

- Lưu: VT, Q’.   

TL. GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Võ Thị Anh Xuân