Tin Du lịch

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định Quy định quản lý khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Dương

(15:17 | 29/12/2018)

Trong thời gian qua, ngành Du lịch Việt Nam được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều Nghị quyết về phát triển du lịch, như: Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới; Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị khoá XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị khoá XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Luật du lịch năm 2017 được Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 19/6/2017 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018, trong đó, tại khoản 2 Điều 29 quy định “Chính phủ quy định mô hình quản lý khu du lịch quốc gia; Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh”.


Nhằm đảm bảo quản lý, sử dụng và khai thác có hiệu quả các tài nguyên du lịch thiên nhiên và tài nguyên du lịch văn hoá trên địa bàn tỉnh một cách hợp lý và phù hợp theo Quy hoạch phát triển du lịch Bình Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được của Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2303/QĐ-UBND ngày 15/8/2011 và Đề án Phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù Bình Dương đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1878/QĐ-UBND ngày 01/8/2013.

Ngày 12/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND về việc “Quy định quản lý khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Dương”. Trong Quy định gồm có 04 Chương, 15 Điều quy định về điều kiện hoạt động khu, điểm du lịch; Điều kiện kinh doanh dịch vụ trong khu, điểm du lịch; Quyền hạn và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân quản lý khu, điểm du lịch; Quản lý đầu tư, khai thác và bảo vệ tài nguyên du lịch, bảo vệ môi trường, an ninh trật tự, an toàn xã hội trong khu, điểm du lịch; Quy định về đảm bảo an toàn cho du khách tham quan, vui chơi, giải trí trong khu, điểm du lịch; Quy định về bảo vệ và phát huy các di sản văn hóa trong khu, điểm du lịch; Quy định về điều kiện, hồ sơ và thẩm quyền công nhận khu, điểm du lịch; Quy định về trách nhiệm của các sở, ngành, đơn vị trong công tác quản lý khu, điểm du lịch.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/01/2019, đây là điều kiện thuận lợi để ngành du lịch Bình Dương tiếp tục đầu tư phát triển các loại hình dịch vụ du lịch, đa dạng hoá các sản phẩm du lịch để thu hút du khách cũng như nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng cư dân trong việc bảo vệ và phát huy các giá trị tài nguyên du lịch; đồng thời đây là cơ sở để công tác quản lý nhà nước về du lịch ngày càng hiệu quả hơn. Từ đó góp phần đưa ngành du lịch Bình Dương ngày càng phát triển hơn trong thời gian tới./.

QLDL