Tin Gia đình

Ban Chỉ đạo phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bình Dương phúc tra phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các huyện, thị xã, thành phố năm 2018

(16:00 | 25/12/2018)

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-BCĐ ngày 23/11/2018 của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” về việc phúc tra công nhận các danh hiệu văn hóa, đạt chuẩn văn hóa, đạt chuẩn văn minh đô thị năm 2018. Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh đã thành lập 04 Đoàn phúc tra tại 09 huyện, thị xã, thành phố từ ngày 12/12 đến ngày 19/12/2018.


GD_phuctra_2018.jpg

Thành phần làm việc với Đoàn phúc tra của tỉnh gồm: Đại diện lãnh đạo cấp ủy Đảng của huyện, thị xã, thành phố; Ban Chỉ đạo và các thành viên phong trào huyện, thị xã, thành phố; Đại diện Ban Chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” các xã, phường, thị trấn gồm: Chủ tịch UBND; Chủ tịch UBMTTQVN; Công chức Văn hóa-Xã hội. (03 thành phần).

 

Đoàn phúc tra của tỉnh đã làm việc với nội dung cụ thể như sau:

 

           Kết quả thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH”; Kết quả bàn giao và rà soát nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; Báo cáo kết quả tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư”; Báo cáo việc triển khai thực hiện Thông tư số 23/TT-BCA của Bộ Công an ngày 27/4/2012 quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; Công tác phối hợp của Ban Chỉ đạo trong việc tổ chức thực hiện phong trào; Những mô hình, giải pháp mới có tính sáng tạo được áp dụng nhằm nâng cao chất lượng phong trào; Việc triển khai xét công nhận danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” năm 2018.

Thông qua buổi phúc tra giúp cho Ban Chỉ đạo phong trào các cấp đánh giá thực chất, toàn diện kết quả hoạt động phong trào “TDĐKXDĐSVH” của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, nhằm phát huy kết quả đã đạt được, chỉ ra những mặt hạn chế yếu kém, khó khăn bất cập, từ đó đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện góp phần tích cực nâng cao chất lượng hiệu quả của phong trào “TDĐKXDĐSVH”; Giúp cho việc triển khai thực hiện công tác bình xét, chấm điểm hộ gia đình văn hoá; Khu phố, ấp văn hóa; Khu nhà trọ văn hóa; Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị được thống nhất và đạt hiệu quả cao. Tăng cường sự tham gia, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, các tầng lớp nhân dân và sự giúp đỡ, hợp tác của các tổ chức, cá nhân đưa việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, hương ước, quy ước theo đúng các quy định của Đảng và Nhà nước, theo hướng văn minh, tiến bộ, thực hành tiết kiệm, giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, ngăn chặn và đẩy lùi các hủ tục trong việc cưới, việc tang./.

                                                                       

Nguyễn Văn Cường (Phòng XDNSVHTGĐ)