Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 48 - NĂM 2018

(20:16 | 23/11/2018)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 48

CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

(từ ngày 26/11/2018 đến ngày 01/12/2018)

(lịch này thay cho giấy mời họp)


 

Thứ Hai ngày 26/11/2018

Sáng:

-      09h00’ GĐ Nguyễn Khoa Hải dự Lễ khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á Horasis 2018 và Phiên họp toàn thể về triển vọng kinh tế

* Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

Chiều:

-       14h00’ GĐ Nguyễn Khoa Hải dự họp kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ tưởng niệm 60 năm Ngày "Phú Lợi căm thù" (Phòng Quản lý Di sản Văn hoá chuẩn bị nội dung, Đại diện lãnh đạo Văn phòng Sở, phòng Kế hoạch – Tài chính, phòng Tổ chức – Pháp chế, Bảo tàng tỉnh, Ban Quản lý Di tích và Danh thắng, Trung tâm Văn hoá – Điện ảnh, Đoàn Ca múa nhạc dân tộc và Ban Liên lạc cách mạng bị địch bắt tù đày cùng dự)

* Địa điểm: Hội trường Sở (B)

-18h30’ GĐ Nguyễn Khoa Hải dự Phiên phọp toàn thể "Thế kỷ Châu Á" của Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á Horasis 2018

* Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

Tối:

-19h30’ GĐ Nguyễn Khoa Hải dự Lễ bế mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á Horasis 2018

* Địa điểm: Khách sạn Becamex, Thành phố mới Bình Dương.

 

Thứ Ba ngày 27/11/2018

Sáng:

-08h30’ GĐ Nguyễn Khoa Hải dự kỳ họp lần thứ 8 - HĐND tỉnh (03 ngày, theo Giấy mời số 36/GM-HĐND ngày 16/11/2018 của HĐND tỉnh)

* Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.

-08h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn do Ban Kinh tế Trung ương tổ chức

* Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

 

Thứ Tư ngày 28/11/2018

Sáng:

-08h00’ GĐ Nguyễn Khoa Hải tiếp tục dự kỳ họp lần thứ 8 - HĐND tỉnh (03 ngày, theo Giấy mời số 36/GM-HĐND ngày 16/11/2018 của HĐND tỉnh)

* Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.

 

Thứ Năm ngày 29/11/2018

Sáng:

-08h00’ GĐ Nguyễn Khoa Hải tiếp tục dự kỳ họp lần thứ 8 - HĐND tỉnh (03 ngày, theo Giấy mời số 36/GM-HĐND ngày 16/11/2018 của HĐND tỉnh)

* Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.

 -08h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự Hội nghị giao ban an ninh, chính trị, tư tưởng tháng 10, 11 năm 2018. (Theo Công văn số 1324-CV/BTGTU ngày 22/11/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương)

* Địa điểm: Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương.

-11h00’ Ủy quyền Lãnh đạo Ban Quản lý Di tích và Danh thắng dự lễ Khai mạc và lễ dâng hương Đức ông, cầu nguyện cho quốc thái dân an,

* Địa điểm: Khu di tích văn hóa lịch sử Đình Tân Lân.

Chiều:

-       14h00’ GĐ Nguyễn Khoa Hải dự Hội nghị cán bộ chủ chốt của Tỉnh thực hiện quy trình công tác cán bộ. (Theo Công văn số 1989-CV/TU ngày 23/11/2018 của Tỉnh ủy Bình Dương)

* Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.

             - 15h00, BGĐ dự tổng duyệt chương trình sân khấu hóa và kiểm tra công tác chuẩn bị 60 năm Phú Lợi căm thù. (Đại diện lãnh đạo các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc có liên quan cùng dự)

* Địa điểm: Khu di tích lịch sử Nhà tù Phú Lợi.

 

Thứ Sáu ngày 30/11/2018

Sáng:

- 07h30’ BGĐ dự Lễ tưởng niệm 60 năm Ngày "Phú Lợi căm thù" (Đại diện Lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, lãnh đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên cùng dự)

* Địa điểm: Khu di tích lịch sử Nhà tù Phú Lợi.

 

Nơi nhận:                                                           

- Ban giám đốc Sở;                                                             

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở;

- Lưu: VT, Q’.   

TL. GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Võ Thị Anh Xuân