Thông tin tuyên truyền

Triển khai thực hiện kế hoạch số 4704/KH-UBND ngày 04/10/2018 của UBND tỉnh Bình Dương

(16:10 | 06/11/2018)

Ngày 04/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số 4704/KH-UBND về việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt ở tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2018 – 2022”


Nội dung của Kế hoạch, tập trung một số nhiệm vụ cụ thể sau: công tác nhận diện giá trị di sản Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt ở tỉnh Bình Dương; công tác quản lý nhà nước nhằm gìn giữ, bảo vệ và phát huy di sản Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt ở tỉnh Bình Dương; bảo tồn và phát huy di sản Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt ở tỉnh Bình Dương. Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, đoàn thể có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, dự toán kinh phí cụ thể cho từng nội dung đã được xác định trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

2. Phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách, chế độ để hỗ trợ về cơ sở vật chất, điều kiện hoạt động cho những nghệ nhân khó khăn, nghệ nhân tham gia truyền dạy ở cộng đồng trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt ở tỉnh Bình Dương.

3. Tổ chức thực hiện các hoạt động nhận diện và quảng bá di sản văn hóa phi vật thể Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt ở tỉnh Bình Dương thông qua các công việc: kiểm kê, sưu tầm, tư liệu hóa, lập hồ sơ khoa học, trưng bày, triển lãm…

4. Phối hợp với các Sở, Ban ngành, Đoàn thể, địa phương tăng cường công tác thanh, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng di sản văn hóa để trục lợi, làm sai lệch di sản và có tác động tiêu cực tới đời sống cộng đồng, xã hội theo quy định của pháp luật.

Việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trên nhằm cụ thể hóa các nội dung trong Chương trình hành động quốc gia về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt ở tỉnh Bình Dương; tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và cộng đồng xã hội về di sản văn hóa phi vật thể Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt như những giá trị văn hóa tín ngưỡng truyền thống khác; tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước nhằm gìn giữ, bảo vệ và phát huy những giá trị tốt đẹp của di sản, đồng thời ngăn ngừa, loại bỏ các hủ tục và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng di sản để trục lợi, làm sai lệch di sản và có tác động tiêu cực tới đời sống cộng đồng, xã hội./.

 

  PHÒNG QUẢN LÝ DI SẢN VĂN HÓA