Thông tin tuyên truyền

Triển khai thực hiện chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 07/09/2018 của UBND tỉnh Bình Dương

(16:09 | 06/11/2018)

Ngày 07/09/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý và phát huy giá trị các công trình tượng đài, tranh hoành tráng, đền, bia tưởng niệm sự kiện lịch sử, biểu tượng văn hóa trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện ngay một số nhiệm vụ sau:


1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về di sản văn hóa; quảng bá giá trị nổi bật của các di sản văn hóa trên các phương tiện truyền thông nhằm thu hút khách du lịch trong và ngoài tỉnh; nâng cao nhận thức, thái độ ứng xử văn hóa, văn minh và ý thức giữ gìn, bảo vệ di sản văn hóa của người dân và khách du lịch.

2. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về bảo vệ và phát huy giá trị các công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các cấp, các ngành tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá, thống kê, tổ chức thực hiện kế hoạch, đề xuất các giải pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả.

3. Chủ trì, phối hợp với các ban, ngành liên quan và các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa, vai trò, lợi ích của công tác tôn tạo bảo dưỡng, chống xuống cấp, bảo vệ cảnh quan, môi trường, tránh sự xâm phạm, lấn chiếm đến công trình văn hóa.

4. Vận động các nguồn lực thực hiện chủ trương xã hội hóa, huy động sức mạnh của các đoàn thể xã hội thực hiện tốt công tác tôn tạo, bảo dưỡng, chống xuống cấp và phát huy giá trị các công trình tượng đài, đền, bia tưởng niệm trên địa bàn tỉnh.

  5. Chủ trì, phối hợp với các ban, ngành tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hội thi, hội diễn, các giải thể thao… nhằm thu hút người dân đến tham quan và tìm hiểu về giá trị nhân văn của các công trình văn hóa.

6. Phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện thẩm định nội dung hồ sơ thiết kế - kỹ thuật, dự toán, phương án tu bổ, phục hồi các loại hình tượng đài, tranh hoành tráng, đền, bia tưởng niệm, biểu tượng văn hóa trên địa bàn tỉnh.

7. Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm, góp phần phát huy hiệu quả giá trị lịch sử - văn hóa của các công trình tượng đài, đền, bia tưởng niệm trên địa bàn tỉnh.

  8. Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có khả năng bảo vệ, khai thác giá trị các di sản văn hóa ở địa phương một cách bền vững.

   Việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trên nhằm để kịp thời khắc phục những hạn chế trong công tác quản lý và phát huy giá trị các công trình tượng đài, tranh hoành tráng, đền, bia tưởng niệm sự kiện lịch sử, biểu tượng văn hóa trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Góp phần giữ vững, phát huy truyền thống và đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, kế thừa phát huy những giá trị tinh hoa văn hóa dân tộc, tinh thần đoàn kết, anh hùng, bất khuất của các thế hệ nhân dân Bình Dương qua các giai đoạn lịch sử của đất nước./.

                                                   

                                                                     PHÒNG QUẢN LÝ DI SẢN VĂN HÓA