Thông tin tuyên truyền

QUY ĐỊNH MỚI VỀ HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA VÀ KINH DOANH DỊCH VỤ VĂN HÓA CÔNG CỘNG

(15:45 | 16/10/2018)

Ngày 09/10/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 142/2018/NĐ-CP Sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cụ thể:          - Đối với hoạt động biểu diễn nghệ thuật: Nghị định 142/2018/NĐ-CP ngày 09/10/2018 đã bãi bỏ quy định trong thành phần hồ sơ Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang không cần có văn bản cam kết thực thi đầy đủ các quy định của pháp luật về quyền tác giả hoặc bản sao hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận với tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả (quy định tại khoản 5, khoản 14  Điều 1 Nghị định số 15/2016/NĐ-CP).

          - Đối với hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường: Nghị định 142/2018/NĐ-CP ngày 09/10/2018 đã bãi bỏ một số quy định sau:

          + Bãi bỏ nội dung “Phù hợp với quy hoạch về vũ trường của từng địa phương” được quy định tại khoản 4 Điều 24 của Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009.

          + Bãi bỏ các quy định về ánh sáng; âm thanh; các điều kiện về an ninh, trật tự quy định tại Nghị định số 72/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ (đối với các hoạt động về vũ trường được quy định tại khoản 2,3 và 7 Điều 27 Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009).

          + Bãi bỏ các quy định về cửa phòng; khoảng cách và Phù hợp với quy hoạch về karaoke được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt được quy định tại khoản 2, 4 và 6 Điều 30 Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009.

          + Bãi bỏ các quy định về ánh sáng; âm thanh; quy định về bán rượu; các điều kiện về an ninh, trật tự quy định tại Nghị định số 72/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ (được quy định tại khoản 1,2,4 và 5 Điều 32 Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009).

          + Khoản 8 Điều 32 được sửa đổi như sau: “Các điều karaoke hoạt động ở vùng dân cư không tập trung không phải thực hiện quy định về âm thanh nhưng phải thực hiện quy định tại các khoản 3,6,7 Điều này”.

          - Đối với điều kiện và hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử: tại khoản điểm a, khoản 1 Điều 35 được sửa đổi như sau: “Cửa hàng trò chơi điện tử phải cách các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông từ 200m trở lên”.

          Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 09/10/2018./.