Tin Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị triển khai Luật Du lịch số 09/2017/QH14 trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh khu, điểm du lịch, các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2018

(10:34 | 08/08/2018)

Luật Du lịch được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 19/6/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 (Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017); Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 và Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2018.

 


trienkhailuatDL.jpg

Trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch tổ chức hội nghị triển khai Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017 (Kế hoạch số 39/KH-SVHTTDL ngày 18/6/2018) trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh khu, điểm du lịch và các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn tỉnh năm 2018. Trên cơ sở Kế hoạch, trong tháng 7 năm 2018, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối với phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố tổ chức 04 Hội nghị ở các địa bàn như sau: (1) Ngày 05/7/2018 tổ chức tại thành phố Thủ Dầu Một gồm các đơn vị trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một và thị xã Thuận An; (2) Ngày 10/7/2018 tổ chức tại thị xã Tân Uyên gồm các đơn vị trên địa bàn thị xã Tân Uyên, huyện Bắc Tân Uyên và huyện Phú Giáo; (3) Ngày 18/7/2018 tổ chức tại thị xã Bến Cát gồm các đơn vị trên địa bàn thị xã Bến Cát, huyện Bàu Bàng và huyện Dầu Tiếng; (4) Ngày 24/7/2018 tổ chức tại thị xã Dĩ An gồm các đơn vị trên địa bàn thị xã Dĩ An.

Mục đích của Hội nghị nhằm tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các văn bản quy phạm pháp luật mới có liên quan đến hoạt động du lịch như Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017; Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch; Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch cho các khu, điểm du lịch và các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn tỉnh nắm để các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật. Trên cơ sở đó, tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh, tạo cầu nối giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch với cơ quan quản lý nhà nước về du lịch cấp tỉnh, để công tác quản lý nhà nước về du lịch hoạt động ngày có hiệu lực và hiệu quả hơn.

Trước đó, ngày 23/4/2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức riêng Hội nghị triển khai Luật Du lịch 2017 cho các đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành và hướng dẫn viên du lịch trên địa bàn tỉnh.

Qua các đợt triển khai Luật Du lịch 2017 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá cao tinh thần, thái độ chấp hành quy định pháp luật của các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, vẫn còn một số đơn vị kinh doanh chưa chấp hành nghiêm cũng như chưa tìm hiểu sâu các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh, dẫn đến những khó khăn, bất cập trong quá trình kinh doanh cũng như trong công tác quản lý Nhà nước về du lịch tại địa phương./.

PQLDL