Tin Gia đình

KẾ HOẠCH TỔNG KẾT 10 NĂM THI HÀNH LUẬT PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH (2008-2018)

(16:10 | 23/07/2018)

Ngày 04/6/2018, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số 3176/KH-UBND về việc tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (2008-2018).

 


Kế hoạch nhằm đánh giá khách quan, toàn diện tình hình triển khai thi hành các quy định của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ) trong 10 năm qua trên địa bàn tỉnh. Từ đó kiến nghị giải pháp cụ thể trong việc thi hành Luật, đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Nội dung Tổng kết bao gồm: Báo cáo đánh giá kết quả 10 năm thi hành Luật PCBLGĐ, phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp phòng chống bạo lực gia đình; Tình hình xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án thực hiện Luật được Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố; Kết quả tác động của công tác PCBLGĐ đối với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian qua; Kết quả triển khai tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn thực hiện Luật và các văn bản quy phạm pháp luật về PCBLGĐ; Kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức làm công tác PCBLGĐ; hợp tác quốc tế; thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm; biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; những tồn tại, hạn chế trong các quy định của Luật và các văn bản quy phạm pháp luật về PCBLGĐ; công tác tổ chức thực hiện quy định của Luật…

Căn cứ Kế hoạch này, UBND tỉnh giao các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết hoàn thành trước 15/9/2018, báo cáo kết quả về UBND tỉnh thông qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 31/8/2018. Dự kiến, UBND tỉnh sẽ tổ chức Hội nghị tổng kết trong tháng 10/2018./.

                                                                              Hoàng Anh(PHÒNG XDNSVHGD)