Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 24- NĂM 2018

(16:10 | 08/06/2018)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 24

CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

(từ ngày 11/6/2018 đến ngày 17/6/2018)

(lịch này thay cho giấy mời họp)

 


 

 

 

Thứ Hai ngày 11/6/2018

Sáng:

-  08h00’ Hội ý Ban Giám đốc (Chánh Văn phòng Sở cùng dự)

* Địa điểm: Hội trường Sở (B)

Chiều:

-14h00’ GĐ Nguyễn Khoa Hải làm việc với phòng Quản lý Di sản Văn hóa

* Địa điểm: Hội trường Sở (B)

 

Thứ Ba ngày 12/6/2018

 

Sáng:

-07h30’ GĐ Nguyễn Khoa Hải dự kỳ họp thứ 6 (bất thường) – HĐND tỉnh

* Địa điểm:  Hội trường B – Tỉnh ủy

Chiều:

-14h00’ BGĐ dự họp thông qua dự thảo Quy định Quản lý Khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh (Phòng Quản lý Du lịch chuẩn bị nội dung, Đại diện lãnh đạo Văn phòng Sở, phòng Quản lý Văn hóa, phòng Quản lý Di sản Văn hóa, Trung tâm Xúc tiến Du lịch, Ban Quản lý Di tích và Danh thắng, Bảo tàng tỉnh cùng dự)

* Địa điểm: Hội trường Sở (B)

 

Thứ Tư ngày 13/6/2018

 

Sáng:

-08h00’ BGĐ dự Hội nghị trực tuyến triển khai các văn bản của Trung ương và quán triệt, triển khai Kế hoạch số 53-KH/TU ngày 31/5/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư khóa XII.

* Địa điểm:  Hội trường B – Tỉnh ủy

- 08h00’ PGĐ Nguyễn Thị Minh Nghĩa dự Hội nghị sơ kết thực hiện các tiêu chí văn hóa trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và công tác xây dựng đời sống văn hóa trong xây dựng nông thôn mới (từ ngày 13/6 đến 16/6/2018) (ông Phạm Tấn Lộc – Trưởng phòng Quản lý Văn hóa cùng dự)

* Địa điểm:  Tỉnh Nam Định (xe tài xế Trung tâm Văn hóa đưa và đón ra sân bay Tân Sơn Nhất)

 

Chiều:

-14h00’ GĐ Nguyễn Khoa Hải dự họp Hội đồng thẩm định hiện vật và Hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia (ông Nguyễn Văn Quốc – Trưởng phòng Quản lý Di sản Văn hóa cùng dự) (Bảo tàng tỉnh chuẩn bị nội dung và mời dự thành phần theo Quyết định 299/QĐ-SVHTTDL ngày 01/6/2018)

* Địa điểm: Bảo tàng tỉnh

-14h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên làm việc với Trung tâm TDTT tỉnh Bình Dương về hoạt động 6 tháng cuối năm, kế hoạch tham dự Đại hội TDTT toàn quốc, kế hoạch thành lập  môn mới (Trung tâm TDTT chuẩn bị nội dung, lãnh đạo phòng Quản lý TDTT cùng dự)

* Địa điểm: Trung tâm TDTT tỉnh

 

Thứ Năm ngày 14/6/2018

Sáng:

-09h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự bàn giao tuyển bóng đá U15 cho công ty đào tạo bóng đá trẻ Becamex Bình Dương (Lãnh đạo phòng Quản lý TDTT cùng dự)

* Địa điểm:  Trường Năng khiếu TDTT

 

Thứ Sáu ngày 15/6/2018

Sáng:

-08h00’ GĐ Nguyễn Khoa Hải dự Phiên họp UBND tháng 6/2018 (Phòng Quản lý Văn hóa chuẩn bị nội dung và cùng dự) (01 ngày)

* Địa điểm: Phòng họp A – UBND

-08h00’ Ủy quyền ĐDLĐ Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh dự họp báo cáo tiến độ tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy – 26/6” năm 2018

* Địa điểm: UBND thị xã Tân Uyên

 

Thứ Bảy – Chủ Nhật ngày 16/6/2018

Công đoàn Văn phòng Sở tổ chức về nguồn (Theo Thông báo và Chương trình riêng)

 

Nơi nhận:                                                           

- Ban giám đốc Sở;                                                             

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở;

- Lưu: VT, Q’.   

TL. GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

Võ Thị Anh Xuân