Thông tin tuyên truyền

LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN

(09:57 | 11/05/2018)

       Quyền tiếp cận thông tin là một trong các quyền cơ bản của con người, của công dân đã được ghi nhận trong Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền của Liên hợp quốc năm 1948 và Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966 mà Việt Nam là thành viên. Ở nước ta Hiến pháp năm 2013 đã kế thừa quy định của Hiến pháp năm 1992 về quyền được thông tin của công dân (Điều 69) và phát triển thành quyền tiếp cận thông tin của công dân (Điều 25). Cụ thể hóa quy định này của Hiến pháp, ngày 06 tháng 4 năm 2016, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật tiếp cận thông tin và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.Đây là luật mới, được ban hành lần đầu với nhiều nội dung tương đối phức tạp, liên quan trực tiếp đến quyền của công dân và trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương trong việc bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân. Để thực thi tốt các quy định của Luật, đòi hỏi người làm nhiệm vụ cung cấp thông tin tại các cơ quan nhà nước phải hiểu rõ và đúng tinh thần các quy định và yêu cầu của Luật cũng như các văn bản hướng dẫn thi hành, nhằm bảo đảm thực hiện tốt các nhiệm vụ của người cung cấp thông tin.

Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 được cơ cấu thành 5 chương và 37 điều. Luật này quy định việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân, nguyên tắc, trình tự, thủ tục thực hiện quyền tiếp cận thông tin, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan nhà nước trong việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân.

Các nội dung được quy định trong Luật như: Nguyên tắc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin (điều 3); Chủ thể thực hiện quyền tiếp cận thông tin (điều 4); thông tin công dân được tiếp cận và thông tin công dân không được tiếp cận (điều 5, 6); phạm vi và trách nhiệm cung cấp thông tin (điều 9); Cách thức tiếp cận thông tin (điều 10); các hành vi bị nghiêm cấm (điều 11)...Theo đó người yêu cầu cung cấp thông tin (công dân) và các cơ quan nhà nước (cung cấp thông tin) phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ cung cấp thông tin.