Thông tin tuyên truyền

UBND Bình Dương ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Đờn ca tài tử tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2018 -2020” trên địa bàn tỉnh.

(10:24 | 08/01/2018)

Thực hiện Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Đờn ca tài tử tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2016 – 2020”, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án) đã tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án giai đoạn 2018 – 2020 và đã được UBND tỉnh phê duyệt ban hành Kế hoạch số 5955/KH-UBND ngày 28/12/2017.

 


KH_DCTT_2018.jpg

Kế hoạch thực hiện Đề án giai đoạn 2018 – 2020 bao gồm các nội dung thực hiện công tác bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật ĐCTT trên địa bàn tỉnh như: Thực hiện kiểm kê và nghiên cứu khoa học về nghệ thuật ĐCTT; hỗ trợ cho 36 câu lạc bộ, đội nhóm đờn ca tài tử; Nâng cao chất lượng và duy trì hoạt động 10 đội ĐCTT Nam bộ tiêu biểu của tỉnh; phát hành đĩa DVD/VCD và xuất bản cuốn sách “Tổng tập Nghệ thuật Đờn ca tài tử tỉnh Bình Dương”; thành lập Hội liên hiệp các CLB ĐCTT; thực hiện công tác truyền dạy; xây dựng các chương trình, chuyên trang, chuyên mục trên sóng phát thanh – truyền hình để tuyên truyền về ý nghĩa tầm quan trọng trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể nghệ thuật ĐCTT; tổ chức các lớp tập huấn ngắn hạn cho đối tượng giáo viên dạy môn âm nhạc bậc phổ thông; Khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc bảo vệ và phát huy giá trị ĐCTT; xét tặng danh hiệu “nghệ nhân nhân dân”, nghệ nhân ưu tú; xây dựng chế độ chính sách hỗ trợ cho các nghệ nhân ĐCTT; thực hiện công tác sơ kết, tổng kết theo định kỳ thực hiện. Theo đó, UBND tỉnh đã phê duyệt hạn mức kinh phí thực hiện Kế hoạch là 9.740.000.000 đồng, trong đó ban gồm nguồn kinh phí ngân sách và vận động xã hội hóa. Về công tác tổ chức thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Thường trực của Ban chỉ đạo) chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai tổ chức thực hiện Kế hoạch đảm bảo theo tiến độ và đạt được chất lượng, hiệu quả cao nhất.

 

Tin rằng với những nội dung hết sức thiết thực đã được thể hiện trong Kế hoạch cùng với sự nỗ lực của ngành văn hóa và các cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh công tác bảo tổn và phát huy giá trị nghệ thuật Đờn ca Tài tử của tỉnh sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ, góp phần tích cực vào việc bảo tồn Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại./.  

-         Phòng QLDSVH -