Hoạt động Đảng và Đoàn thể

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH NHIỆM KỲ 2012-2017

(13:51 | 31/10/2017)

            Công đoàn là tổ chức chính trị-xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và của người lao động, là thành viên trong hệ thống chính trị  do Đảng CSVN lãnh đạo. Trong tổ chức công đoàn, Công đoàn cơ sở (CĐCS) có vai trò hết sức quan trọng, bởi đây là nơi trực tiếp vận động CB, CC, VC, đoàn viên công đoàn hăng hái thi đua lao động, sản xuất, học tập, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị ở đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương, chính sách, của Đảng, pháp luật của Nhà nước.


      DHCDSVH_2017.jpg

    Ngày nay, trong quá trình phát triển đi lên công nghiệp hoá, hiện đại hoá và đổi mới của đất nước nói chung và của tỉnh nhà nói riêng, cán bộ công chức, viên chức - đoàn viên công đoàn ngành văn hóa, thể thao và du lịch ngày càng có nhiều đóng góp thiết thực trong quản lý nhà nước, trong hoạt động sự nghiệp và trong cải cách hành chính.

          Trải qua nhiệm kỳ 5 năm (2012 - 2017), Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày càng trưởng thành hơn và liên tục được xếp loại là đơn vị đạt vững mạnh hằng năm, đây là thành tích chung của toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động - đoàn viên công đoàn của ngành.

        Chiều ngày 26 và sáng ngày 27/ 10/ 2017, Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiến hành tổ chức đại hội công đoàn, bầu Ban chấp hành mới nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2017 - 2022 và bầu đại biểu dự đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ V nhiệm kỳ 2018 - 2023.

          Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là một sự kiện quan trọng của tổ chức công đoàn của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương.  Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp và bầu Ban chấp hành mới CĐCS nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm có 13 đồng chí với các chức danh cụ thể như sau:

 

     1. Võ Thị Anh Xuân           -  Chủ tịch

     2. Văn Thị Thùy Trang       - Phó Chủ tịch

     3. Nguyễn Công Danh         - Phó Chủ tịch

     4. Nguyễn Minh Hiển           - Ủy viên Ban chấp hành

     5. Trần Thị Hương               - Ủy viên Ban chấp hành

     6. Đoàn Kim Khanh             - Ủy viên Ban chấp hành

     7. Nguyễn Ngô Bảo Quốc     - Ủy viên Ban chấp hành

     8. Lữ Minh Sáng                   - Ủy viên Ban chấp hành

     9. Thân Thị Hiên Thạch        - Ủy viên Ban chấp hành

     10. Phạm Hồng Thi               - Ủy viên Ban chấp hành

     11. Thượng Thị Hạnh Trinh  - Ủy viên Ban chấp hành

     12. Nguyễn Phước Trọng       - Ủy viên Ban chấp hành

     13. Nguyễn Thành Tuyền      - Ủy viên Ban chấp hành

Ủy ban kiểm tra CĐCS gồm có 09 đồng chí:

1.     Nguyễn Công Danh      - Chủ nhiệm

2.     Đoàn Kim Khanh         - Ủy viên

3.     Hoàng Xuân Quang      - Ủy viên

4.     Nguyễn Thị Minh Quý  - Ủy viên

5.     Lê Công Hữu                 - Ủy viên

6.     Nguyễn Đình Ly            - Ủy viên

7.     Lê Hà Nguyên                - Ủy viên

8.     Phạm Ngọc Hân             - Ủy viên

9.     Nguyễn Hồng Châu        - Ủy viên

Đoàn đại biểu dự đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ V gồm có 09 đồng chí:

1.     Võ Thị Anh Xuân     

2.     Nguyễn Công Danh   

3.     Nguyễn Ngô Bảo Quốc    

4.     Lữ Minh Sáng                  

5.     Thân Thị Hiên Thạch       

6.     Phạm Hồng Thi

7.     Văn Thị Thùy Trang 

8.     Thượng Thị Hạnh Trinh 

9.     Nguyễn Phước Trọng./.

PTL