Hoạt động Đảng và Đoàn thể

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ SỞ VHTTDL

(14:32 | 08/09/2017)

Căn cứ kế hoạch số 01/KH-CĐVC ngày 02/02/2017 của Công đoàn Viên Chức tỉnh Bình Dương về việc “Tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội V Công đoàn Viên chức tỉnh, Đại hội X Công đoàn tỉnh Bình Dương”.


DaihoicongdoanSoVHTTDL.jpg

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-CĐVC ngày 14/02/2017 của Công đoàn cơ sở (CĐCS) Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc “Tổ chức Đại hội Công đoàn”. Đến ngày 01/09/2017, đã có 9/9 Công đoàn cơ sở thành viên trực thuộc Công đoàn cơ sở (CĐCS) Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã hoàn thành việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2022, đạt tỷ lệ 100% đúng theo tiến độ kế hoạch đề ra.

Nhìn chung, các Công đoàn cơ sở thành viên trực thuộc Sở tổ chức đại hội đều đảm bảo nội dung yêu cầu theo hướng dẫn của Công đoàn cơ sở và Công đoàn viên chức tỉnh. Việc thảo luận văn kiện được các đại biểu quan tâm và phát biểu sôi nổi nhất là văn kiện đại hội của CĐCS thành viên và văn kiện đại hội của CĐCS Sở VHTT&DL. Nhân sự ban chấp hành mới do đại hội bầu ra đều đảm bảo tiêu chuẩn và điều kiện quy định, các đồng chí được tái cử đều đảm bảo đủ thời gian đảm nhiệm nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 5 năm; đại biểu dự đại hội công đoàn cơ sở (Tổng số đại biểu triệu tập về dự đại hội CĐCS Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch là 150 đại biểu) có tỷ lệ là 66,66 % so với tổng số công đoàn viên của đơn vị. Dự kiến đại hội CĐCS Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức vào cuối tháng 10/2017./.

PTL