Tin nội bộ

Sở VHTTDL tổ chức hội nghị tập huấn văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý di sản văn hóa trên địa bàn Thị xã Tân Uyên

(15:00 | 08/08/2017)

Sáng ngày 03/08/2017, tại Hội trường Khối Đoàn thể thị xã Tân Uyên. Phòng Quản lý Di sản Văn hóa phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã tân Uyên tổ chức hội nghị tập huấn văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý di sản văn hóa cho 32 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm công tác quản lý di sản văn hóa ở các địa bàn thị xã Tân Uyên, huyện Bắc Tân Uyên, huyện Phú Giáo.

 


taphuanDSVH.jpg

Nội dung Hội nghị tập trung vào 3 vấn đề chính: Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật (luật, nghị định, thông tư) trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực di sản văn hóa; Một số vấn đề cơ bản về xử phạt vi phạm hành chính, hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực di sản văn hóa; Công bố và hướng dẫn thực hiện 14 thủ tục hành chính trong lĩnh vực di sản văn hóa theo Quyết định số 4597/QĐ-BVHTTDL ngày 27/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

 

Việc tổ chức Hội nghị tập huấn văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý di sản văn hóa nhằm giúp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm công tác quản lý di sản văn hóa ở cơ sở kịp thời nắm bắt các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý để thực thi nhiệm vụ ở địa phương, đơn vị. Đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Bình Dương, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trong nhân dân và gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa VIII về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc” và Nghị quyết số 33-NQ/TW Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 9 khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước…”./. 

                                                      PHÒNG QUẢN LÝ DI SẢN VĂN HÓA