Tin Gia đình

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2017

(09:55 | 08/08/2017)

Thực hiện kế hoạch số 08/KH-BCĐ ngày 24/7/2017 của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tỉnh Bình Dương (sau đây viết tắt là Ban Chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” tỉnh) về việc tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ phong trào “TDĐKXDĐSVH” năm 2017. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo phong trào tỉnh phối hợp với Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo phong trào cấp huyện và Hội Khuyến học tỉnh tổ chức 09 lớp tập huấn nghiệp vụ phong trào “TDĐKXDĐSVH” tại 09 huyện, thị xã, thành phố: TP. Thủ Dầu Một (ngày 07/8); Thị xã Dĩ An (ngày 08/8); Thị xã Thuận An (ngày 10/8); Thị xã Tân Uyên (ngày 14/8); Huyện Bắc Tân Uyên (ngày 16/8); Huyện Phú Giáo (ngày 17/8); Huyện Bàu Bàng (ngày 29/8); Thị xã Bến Cát (ngày 30/9); Huyện Dầu Tiếng (ngày 31/8). Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo phong trào tỉnh đã in và phát hành về Ban Chỉ đạo phong trào cấp huyện 16.240 sổ chấm điểm: Khu nhà trọ văn hóa; Khu phố văn hóa, ấp văn hóa; Xã đạt chuẩn nông thôn mới; Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.


Thành phần tham dự các lớp tập huấn là thành viên Ban Chỉ đạo phong trào cấp huyện (09/9), cấp xã (91/91); Ban vận động khu phố, ấp (586/586); Trưởng Ban vận động (Trưởng khu phố, ấp) và Trưởng Ban công tác Mặt trận khu phố, ấp với tổng số lượng học viên tham gia các lớp tập huấn là 1581 người. Tại buổi tập huấn, các học viên đã được báo cáo viên triển khai các văn bản của Tỉnh và Trung ương về phong trào TDĐKXDĐSVH với 04 nội dung, cụ thể: Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy chế công nhận các danh hiệu văn hóa, đạt chuẩn văn hóa, đạt chuẩn văn minh đô thị; Hướng dẫn việc chấm điểm, bình xét danh hiệu gia đình văn hoá; Khu phố/ấp văn hóa; Khu nhà trọ văn hóa; Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; Phường/thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; Quyết định số 448/QĐ-KHVN ngày 10/11/2015 của Hội Khuyến học Việt Nam ban hành “Tiêu chí và Hướng dẫn tổ chức đánh giá, công nhận “Gia đình văn hóa”, “Dòng học học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập”; Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12/12/2014 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã.

Tham dự lớp tập huấn, học viên được trang bị kiến thức về: Kỹ năng nghiệp vụ trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện đăng ký, bình xét và công nhận các danh hiệu văn hóa trong phong trào TDĐKXDĐSVH ở cơ sở; Nâng cao chất lượng hiệu quả xây dựng gia đình văn hóa, khu phố, ấp văn hóa, phường và thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, cơ quan và đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, xã đạt chuẩn xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới; Kỹ năng tổ chức các hoạt động văn hóa xã và xây dựng có hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa thể thao ở cơ sở. Giúp cho công tác bình xét, chấm điểm các danh hiệu văn hóa trong phong trào “TDĐKXDĐSVH” năm 2017 được thống nhất và đạt hiệu quả cao.

Đây chính là những nội dung, cơ sở quan trọng nhằm nâng cao năng lực quản lý, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện phong trào cho Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH các cấp./.

Trần Thị Đẹp (PHÒNG XDNSVHGĐ)