Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 29 - Năm 2017

(16:01 | 14/07/2017)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 29

                                                                                             CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

(từ ngày 17/7/2017 đến ngày 23/7/2017)

( lịch này thay cho giấy mời họp )

 


 

 

Thứ Hai ngày 17/7/2017

 

 

Sáng:

-  08h00’ Họp Ban Chấp hành Đảng ủy Sở mở rộng (Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Sở VHTTDL, Đại diện BTV Đoàn  cơ sở Sở VHTTDL, Bí thư các chi bộ trực thuộc Sở cùng dự)

* Địa điểm: Hội trường Sở (A)

- 09h00’ Ủy quyền ông Phạm Văn Châu – Kế toán trưởng Sở VHTTDL dự họp nghe thông báo dự thảo Báo cáo kểm toán ngân sách địa phương năm 2016 của tỉnh Bình Dương

* Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

 

 

Thứ Ba ngày 18/7/2017

 

Sáng:

-  08h00’ BGĐ dự Hội nghị sơ kết công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch 6 tháng đầu năm 2017 (Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở cùng dự)

* Địa điểm: Phòng họp 4 - UBND thành phố Thủ Dầu Một.

 

 

Thứ Tư ngày 19/7/2017

 

Sáng:

-      08h00’ PGĐ Nguyễn Thị Minh Nghĩa dự Hội nghị Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh (mở rộng) sơ kết công tác Hội và phông trào phụ nữ 6 tháng đầu năm 2017; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tổng kết 10 năm Luật Bình đẳng giới

* Địa điểm: Hội trường A - Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một.

- 08h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự họp triển khai kế hoạch tham dự hội thi văn nghệ thể thao cụm Miền Đông Nam bộ (ông Ngô Xuân Đỉnh – Trưởng phòng Tổ chức – Pháp chế, lãnh đạo Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh, Trung tâm Thể dục Thể thao, Đoàn ca múa nhạc dân tộc, phòng Quản lý TDTT cùng dự)

* Địa điểm: Hội trường Sở (B)

 

 

Thứ Năm ngày 20/7/2017

 

Sáng:

- 08h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự họp hội đồng thẩm định kết quả thực hiện Đề án “Lập danh mục bảo vệ nguồn nước”  (theo Thư mời số 718/GM-STNMT ngày 14/7/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

* Địa điểm: Hội trường Sở A – Sở Tài nguyên và Môi trường (Tầng 9, Tòa nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh)

 

 

Thứ Sáu ngày 21/7/2017

 

Chiều:

-                     13h45 PGĐ Nguyễn Phú Yên dự họp Ban điều hành Đề án Thành phố Thông minh

* Địa điểm: Khách sạn Becamex Thành phố mới Bình Dương

 

 

Thứ Bảy ngày 22/7/2017

 

Sáng:

-  08h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự Đại hội thành lập hội Bridge-Poker tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ I (ông Đỗ Văn Toàn – PTP Quản lý TDTT cùng dự)

* Địa điểm: Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh

 

 

 

Nơi nhận:                                           

- Ban giám đốc Sở;                                                             

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở;

 

 

- Lưu: VT, Q’.   

 

 

TL. GIÁM ĐỐC

 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Hoàng Xuân Quang