Đơn vị trực thuộc

Trường Năng khiếu Thể dục Thể thao tỉnh

(15:45 | 03/04/2017)

Ban hành kèm theo Quyết định số 92/QĐ-SVHTTDL ngày 06/3/2017


Điều 1. Vị trí và chức năng:

          1. Trường Năng khiếu Thể dục Thể thao tỉnh (sau đây gọi tắt là Trường) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc và chịu sự quản lý về mọi mặt của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương.

          2. Trường có chức năng: Quản lý, đào tạo, huấn luyện vận động viên năng khiếu và vận động viên trẻ thể dục thể thao của tỉnh; Tổ chức thi đấu cọ xát và tham dự các giải thể thao thuộc nhóm tuổi do Trường quản lý.

          3. Trường có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng và được mở tài khoản để hoạt động.

          Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo tài năng thể thao của Trường, tổ chức và quản lý đào tạo vận động viên phù hợp với sự phát triển thể dục thể thao của tỉnh trong từng giai đoạn.

2. Tổ chức quản lý, đào tạo (tuyển chọn, huấn luyện) vận động viên các tuyến: Năng khiếu, trẻ, các đội thể thao thuộc chương trình quốc gia và các vận động viên theo hợp đồng thỏa thuận với các đơn vị nếu có.

3. Thực hiện tổ chức thi đấu cọ xát, tham dự thi đấu các giải thể thao khu vực, toàn quốc, các giải thể thao quốc tế thuộc nhóm tuổi do Trường quản lý khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Tham mưu Giám đốc Sở phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng chương trình, nội dung, quy chế về học tập văn hóa cho vận động viên các tuyến do Trường quản lý.

5. Thực hiện công tác giáo dục toàn diện cho vận động viên: học văn hóa, giáo dục tri thức chuyên môn; tổ chức sinh hoạt, giáo dục phẩm chất chính trị đạo đức,….

6. Tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện kế hoạch đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên do Trường quản lý.

7. Tham mưu cho Giám đốc Sở về các công việc liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, viên chức, xét duyệt hợp đồng giáo viên, huấn luyện viên, vận động viên các tuyến (năng khiếu, trẻ), chỉ tiêu huấn luyện, đào tạo, kinh phí hoạt động, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác huấn luyện, đào tạo.

8. Ký kết hợp đồng huấn luyện, đào tạo, nghiên cứu khoa học, y học thể dục thể thao dưới hình thức liên doanh, liên kết với các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

9. Cử đoàn cán bộ, vận động viên, huấn luyện viên của Trường đi nghiên cứu, học tập, tập luyện trong và ngoài nước khi được sự chấp thuận của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân tỉnh.

10. Được tham gia hoặc trực tiếp thảo luận, bàn bạc với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về lĩnh vực hợp tác đào tạo vận động viên. Được tổ chức, tham gia hội nghị, hội thảo quốc tế về lĩnh vực đào tạo vận động viên do các nước mời hoặc tổ chức trong nước khi được sự chấp thuận của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân tỉnh.

11. Tham mưu cho Sở xây dựng các định mức, chỉ tiêu, tiêu chuẩn phân cấp chuyên môn cho huấn luyện viên, vận động viên các môn thể thao do Trường quản lý.

12. Thực hiện các báo cáo định kỳ tuần, tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm, các báo cáo chuyên đề và báo cáo đột xuất  về tình hình hoạt động của đơn vị với Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

13. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Trường; quản lý sử dụng tài chính, tài sản và các nguồn lực khác được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

14. Được ký và cấp giấy khen cho huấn luyện viên, vận động viên thuộc sự quản lý của Trường đạt thành tích tốt trong tập luyện và thi đấu giải.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức:

1.     Trường có 01 Hiệu trưởng và có không quá 02 Phó Hiệu trưởng.

2. Các phòng ban chuyên môn và tổ chức tương đương.

a) Phòng Hành chính – Tổ chức;

b) Phòng Giáo vụ - Đào tạo;

c) Ban quản lý Khu nội trú.

3. Cán bộ, viên chức chuyên môn nghiệp vụ, huấn luyện viên, vận động viên và người lao động.

Hiệu trưởng Trường có trách nhiệm quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ và tổ chức tương đương; bố trí cán bộ, viên chức và lao động theo đúng cơ cấu chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ; tổ chức xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của Trường.

Phó Hiệu trưởng là người giúp Hiệu trưởng chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Hiệu trưởng vắng mặt, một Phó Hiệu trưởng được Hiệu trưởng ủy quyền điều hành các hoạt động của Trường.

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét quyết định.