Hoạt động Đảng và Đoàn thể

Chi bộ Văn phòng – Kế hoạch Tài chính tổ chức Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2017-2020.

(15:26 | 03/07/2017)

Ngày 29/6/2017, tại Hội trường Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã diễn ra Đại hội Chi bộ Văn phòng – Kế hoạch Tài chính lần thứ V nhiệm kỳ 2017-2020. Tham dự Đại hội có đồng chí Ngô Xuân Đỉnh – Phó Bí thư Đảng ủy Sở đồng chí Huỳnh Ngọc Đáng – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và cùng toàn thể đảng viên thuộc Chi bộ Văn phòng – Kế hoạch Tài chính.

 


  DHCBVP_KHTC_2017.jpg

   Đại hội đã được nghe đồng chí Hoàng Xuân Quang - Phó Bí thư Chi bộ thông qua Báo cáo chính trị về tình hình thực hiện Nghị quyết, đồng chí Lê Văn Phước – Bí thư  Chi bộ thông qua Báo cáo kiểm điểm của Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017, qua đó đã nêu bật những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo nhiệm vụ chính trị của Chi bộ trên tất cả các mặt về công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, an ninh quốc phòng, lãnh đạo các tổ chức, đoàn thể... Bên cạnh đó, Chi bộ cũng thẳng thắn kiểm điểm những hạn chế, khuyết điểm, tìm nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó đề ra nhiệm vụ, phương hướng cho nhiệm kỳ tới.

Đại hội cũng đã được nghe nhiều ý kiến góp ý sôi nổi cho các văn kiện về đánh giá các kết quả thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn đặc biệt: công tác phát triển đảng viên mới, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, chú trọng nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong nhiệm kỳ tới…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Ngô Xuân Đỉnh – Phó Bí thư Đảng ủy Sở đã ghi nhận những kết quả đạt được của Chi bộ, Chi ủy Văn phòng – Kế hoạch Tài chính trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời cũng chỉ ra những mặt hạn chế cần phải khắc phục trong nhiệm kỳ vừa qua đồng thời trong nhiệm kỳ 2017-2020 cần nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ theo Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Chấp hành Trung ương; nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên theo Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 30/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; làm cho nội dung sinh hoạt Chi bộ phong phú, thiết thực, bảo đảm cho mọi đảng viên nâng cao nhận thức, nắm bắt kịp thời, tự giác chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nghị quyết của Chi bộ và của cấp ủy cấp trên, để Chi bộ thực sự là nơi trực tiếp lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện và bồi dưỡng cán bộ, đảng viên.

Đại hội đã bầu Ban Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 gồm 05 đồng chí, trong phiên họp đầu tiên của Ban Chi ủy đã bầu đồng chí Lê Văn Phước, Trưởng phòng Quản lý Di sản Văn hóa tái đắc cử Bí thư Chi bộ, Hoàng Xuân Quang – Phó Chánh Văn phòng Sở tái đắc cử Phó Bí thư, và 03 đồng chí chi ủy trong đó có 02 đồng chí mới được bổ sung.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2017-2020, với các nội dung quan trọng. Đại hội yêu cầu toàn thể cán bộ Đảng viên, cán bộ công chức và người lao động trong cơ quan phấn đấu hoàn thành các mục tiêu nhiệm kỳ 2017-2020 và góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2015-2020.

(Đặng Thị Ánh Sang)