Tin nội bộ

Thanh tra Sở VHTTDL tổ chức thanh tra độc lập theo kế hoạch các cơ sở kinh doanh dịch vụ thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh.

(14:43 | 15/06/2017)

Thực hiện Quyết định số 567/QĐ-SVHTTDL ngày 24/11/2016 về phê duyệt Chương trình kế hoạch công tác thanh, kiểm tra năm 2017 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Quyết định thanh tra số 21/QĐ-TTr ngày 14/4/2017 của Chánh thanh tra Sở về việc phân công thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành tiến hành thanh tra độc lập, Thanh tra Sở VHTTDL tổ chức thanh tra độc lập theo kế hoạch các cơ sở kinh doanh dịch vụ thể dục thể thao trên địa bàn Tỉnh từ ngày 20/4/2017 đến ngày 26/4/2017.

 


 

Nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, đồng  thời nhắc nhở các đơn vị  kinh doanh nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước trên  lĩnh vực kinh doanh thể dục  thể thao, Thanh tra Sở tổ chức thanh tra độc lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương hiện nay có nhiều cơ sở dịch vụ thể dục thể thao đang hoạt động, trong các cơ sở được kiểm tra lần này phần lớn đều đảm bảo hồ sơ pháp lý theo đúng quy định, được thành lập và hoạt động theo đúng ngành nghề.

Trong số 25 cơ sở được kiểm tra có 12 cơ sở là doanh nghiệp 13 cơ sở là hộ kinh doanh cá thể, cụ thể: 18 hồ bơi, 06 cơ sở thể dục thẩm mỹ- yoga và 01 cơ sở thể hình. Nhìn chung các cơ sở trên phần nào đã đáp ứng được nhu cầu tập luyện thể dục thể thao cho người dân trong tỉnh. Tuy nhiên trên thực tế còn một số nơi điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, y tế, điều kiện về nhân viên chuyên môn còn thiếu so với quy định đã ảnh hưởng phần nào đến chất lượng luyện tập.

          Để đảm bảo việc thi hành pháp luật trên lĩnh vực kinh doanh dịch vụ thể dục, thể thao trong quá trình thanh tra, Thanh tra Sở có biện pháp xử lý:

-  Đối với các cơ sở không đảm bảo nhân viên chuyên môn và cơ sở vật chất theo quy định: đề nghị ngừng hoạt động 05 hồ bơi.

-  Đối với các cơ sở chưa hoàn thiện hồ sơ pháp lý: nhắc nhở 04 doanh nghiệp liên hệ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm thủ tục để được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động.

- Đối với 02 cơ sở tạm ngưng hoạt động: khi mở cửa hoạt động lại phải có thông báo bằng văn bản đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và đồng thời thực hiện các quy định khác có liên quan.

          - Lập  Biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 01 cơ sở (Hồ bơi Cộng đồng 1) 4.000.000 đ vì không đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất./.

Giáp Văn Phú Sơn

                                                           Thanh tra  Sở VH-TT& DL tỉnh Bình Dương.