Thông tin tuyên truyền

Chương trình phối hợp giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh về công tác gia đình năm 2017

(09:05 | 03/05/2017)

Ở bất kỳ giai đoạn nào, gia đình đều giữ vai trò là nền tảng của xã hội, là một trong những nhân tố quyết định sự hưng thịnh của một Quốc gia. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định “Gia đình là tế bào của xã hội, nhiều gia đình cộng lại thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt, hạt nhân của xã hội là gia đình”. Chính vì vậy, gia đình và công tác gia đình luôn là mối quan tâm của Đảng và Nhà nước ta. Đảng ta khẳng định “Gia đình là vấn đề lớn, hết sức hệ trọng của dân tộc và của cả thời đại”. Gia đình là môi trường quan trọng trong việc hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách của mỗi cá nhân, là nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp, chống lại các tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Vì vậy, nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của gia đình trong giáo dục đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử tốt đẹp giữa các thành viên trong gia đình. Để tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình, giảm số vụ vi phạm và tính chất nghiêm trọng của bạo lực gia đình hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng tổn thương do nguyên nhân bạo lực gia đình. Hỗ trợ các gia đình trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững.

          Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng Chương trình phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh về công tác gia đình năm 2017. Nội dung phối hợp nhằm đẩy mạnh việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về gia đình cho cán bộ làm công tác gia đình, cán bộ Hội Phụ nữ các cấp và thành viên các mô hình, đề án. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Ngày gia đình Việt Nam (28/6); Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình; Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực gia đình đối với phụ nữ (25/11); Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, cung cấp kiến thức, kỹ năng về phòng, chống bạo lực gia đình, kỹ năng xây dựng đời sống gia đình, các địa chỉ tin cậy về phòng chống bạo lực gia đình; Thực hiện các đề án, chương trình về công tác phòng, chống bạo lực gia đình và nâng cao chất lượng giáo dục, đạo đức lối sống trong gia đình; Tuyên tuyền vận động cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện phòng, chống bạo lực gia đình và nâng cao chất lượng giáo dục gia đình gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”…

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Hội liên hiệp Phụ nữ các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình trình phối trên cơ sở đó đánh giá kết quả phối hợp và rút kinh nghiệm để đạt hiệu quả tốt./.

 

Đẹp Trần (XDNSVHGĐ)