Thông tin tuyên truyền

Về việc thay đổi vị trí Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

(09:23 | 22/03/2017)

Căn cứ Thông báo số 09/TB-HCC ngày 17/3/2017 của Trung tâm Hành chính công về vic điều chnh, sp xếp v trí tiếp nhn h sơ và trả kết qu ca các s, ban, ngành. Theo đó, từ ngày 20/3/2017 Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được chuyển từ Quầy số 43, 44 tháp A, sang Quầy số 4 tháp B thuộc Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương.


Nay Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo đến các phòng, ban chức năng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan được biết để thuận tiện cho việc liên hệ công tác, số điện thoại của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở (0650. 3897.770)./.