Chương trình kích cầu 2014

Triển khai hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch gắn với việc thúc đẩy phát triển các ngành dịch vụ năm 2013 ở Bình Dương

(09:02 | 26/03/2015)


 Triển khai hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch gắn với việc thúc đẩy phát triển các ngành dịch vụ năm 2013 ở Bình Dương

              Nhằm tạo thuận lợi các đơn vị kinh doanh lữ hành, khách sạn nhà hàng và các khu, điểm du lịch trong việc tìm hiểu thông tin về chương trình kích cầu du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cung cấp các các văn bản liên quan và biểu mẫu đăng ký tham gia chương trình.

- Công văn số 357/TCDL-LH ngày 12/4/2013 của Tổng cục Du lịch về việc triển khai Chương trình kích cầu du lịch năm 2013

- Công văn số 847/UBND-VX ngày 04/4/2013 của UBND tỉnh Bình Dương về việc xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình kích cầu du lịch gắn với việc thúc đẩy phát triển các ngành dịch vụ của tỉnh năm 2013        

- Quyết định 1589/QĐ-UBND ngày 01/7/2013 về việc ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình kích cầu du lịch gắn với việc thúc đẩy phát triển các ngành dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2013 và những năm tiếp theo.

          -  Biểu mẫu đăng ký tham gia chương trình kích cầu du lịch năm 2013 của ngành Du lịch Bình Dương.

             + Dành cho khu, điểm du lịch

            + Dành cho doanh nghiệp lữ hành

         + Dành cho khách sạn và nhà hàng