Ban giám đốc

Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương

(10:51 | 03/08/2018)

THÔNG BÁO số 71/TB-SVHTTDL ngày 03/8/2018  Về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch


 

I. PHÂN CÔNG CÔNG TÁC

          1. Đ/c Nguyễn Khoa Hải – Giám đốc Sở ĐTCQ: 0274 3828 190

 

    

          - Phụ trách chung và chịu trách nhiệm lãnh đạo toàn diện hoạt động của ngành trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

          - Kế hoạch ngành, các chương trình mục tiêu về văn hóa; các quy hoạch đề án của tỉnh liên quan đến ngành.

- Trực tiếp quản lý, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Tổ chức cán bộ, đào tạo cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ; kế hoạch tài chính; thi đua, khen thưởng; tổ chức các ngày lễ lớn; phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; công tác xã hội hóa trên các lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch; xây dựng và triển khai các quy hoạch, đề án, chính sách phát triển về du lịch từ tỉnh đến cơ sở; thực hiện các chính sách, chương trình, đề án về lĩnh vực du lịch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

          - Công tác phối hợp ký kết các chương trình liên tịch hoạt động trên các lĩnh vực văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong lực lượng vũ trang (Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh), Giáo dục và Đào tạo, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động tỉnh,…

          - Phụ trách công tác thông tin tuyên truyền, cổ động trực quan;

 

 - Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Phòng Tổ chức – Pháp chế, Phòng Kế hoạch tài chính, Thanh tra Sở, Phòng Quản lý Du lịch, Phòng Quản lý Di sản Văn hóa, Bảo tàng tỉnh, Ban quản lý Di tích và Danh thắng, Trung tâm Xúc tiến Du lịch;

          - Trực tiếp phụ trách thành phố Thủ Dầu Một, huyện Dầu Tiếng, thị xã Bến Cát, huyện Bàu Bàng.

          - Ngoài ra còn đảm trách các chức danh kiêm nhiệm trong Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức theo sự phân công của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

 

II. Ông Nguyễn Phú Yên - ĐTCQ: 0650 3824 734     

        
          - Chịu trách nhiệm giúp Giám đốc Sở quản lý, phụ trách các mặt công tác sau:

- Quản lý Nhà nước và chỉ đạo lĩnh vực thể dục thể thao (thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao); các Hội, Liên đoàn thể dục thể thao; công tác xã hội hóa hoạt động thể dục thể thao;

          - Giúp Giám đốc Sở tham mưu Ủy ban nhân tỉnh xây dựng các quy hoạch, đề án, chính sách phát triển sự nghiệp thể dục thể thao từ tỉnh đến cơ sở, đồng thời tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt;

          - Triển khai thực hiện các chương trình liên tịch hoạt động trên lĩnh vực thể dục thể thao trong lực lượng vũ trang (Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh), Giáo dục và Đào tạo, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động tỉnh; phong trào thể dục thể thao cấp huyện, thị;

- Thực hiện các chương trình công tác về lĩnh vực đầu tư, các dự án ngành; kiêm Giám đốc Ban quản lý dự án ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chịu trách nhiệm công tác cải cách hành chính; hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008; cổng thông tin điện tử Sở (Website); giáo dục truyền thống; tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; Quy chế văn hóa công sở;

- Trực tiếp chỉ đạo: Trung tâm Thể dục Thể thao, Trường Năng khiếu Thể dục Thể thao, Văn phòng Sở, Phòng Quản lý Thể dục Thể thao, Phòng Quản lý Văn hóa, Phòng Xây dựng nếp sống Văn hóa và Gia đình, Thư viện tỉnh, Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh, Đoàn ca múa nhạc Dân tộc.

          - Trực tiếp phụ trách thị xã Thuận An, thị xã Dĩ An, thị xã Tân Uyên và huyện Bắc Tân Uyên; huyện Phú Giáo

          - Chịu trách nhiệm giúp Giám đốc Sở quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực văn hóa văn nghệ; xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình; phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở;

           - Giúp Giám đốc Sở triển khai thực hiện quy hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa từ tỉnh đến cơ sở; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện các đề án, chính sách phát triển sự nghiệp văn hóa tỉnh;

           - Theo dõi, quản lý, chỉ đạo hoạt động các Thiết chế Văn hóa-Thể thao cơ sở (xã, phường, thị trấn); nông thôn mới; công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa;

          - Phụ trách lĩnh vực công nghệ thông tin của Sở.

           - Triển khai thực hiện các chương trình liên tịch hoạt động trên lĩnh vực văn hóa văn nghệ trong lực lượng vũ trang (Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh), Giáo dục và Đào tạo, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động tỉnh,…        

          - Ngoài ra còn đảm trách các chức danh kiêm nhiệm trong Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức theo sự phân công của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

II. QUAN HỆ CÔNG TÁC

           1. Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở, được Giám đốc Sở phân công phụ trách chỉ đạo một số lĩnh vực công tác và một số đơn vị trực thuộc; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về nhiệm vụ được phân công.

          2. Đối với các huyện, thị xã, thành phố được Giám đốc Sở phân công phụ trách Phó Giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo toàn diện công tác của ngành.

          3. Phó Giám đốc Sở thay mặt Giám đốc Sở giải quyết công việc được Giám đốc phân công theo nguyên tắc sau:

          a) Được nhân danh sử dụng quyền hạn của Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về các quyết định của mình trong giải quyết công việc thuộc lĩnh vực được phân công.

          b) Chủ động giải quyết công việc được phân công; nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực do Phó Giám đốc khác phụ trách thì trực tiếp trao đổi, phối hợp với Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực đó để giải quyết. Trường hợp vấn đề mới phát sinh, chưa có các quy định điều chỉnh, hoặc qua trao đổi, phối hợp giải quyết có những ý kiến khác nhau, Phó Giám đốc chủ trì giải quyết công việc đó báo cáo Giám đốc quyết định.

          c) Chỉ giải quyết công việc và tham gia các hoạt động thuộc lĩnh vực Phó Giám đốc khác phụ trách khi được Giám đốc phân công hoặc Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực công tác đó đề nghị.

          d) Khi Phó Giám đốc phụ trách khối đi vắng, Giám đốc sẽ trực tiếp hoặc cử Phó Giám đốc khác thay thế giải quyết.

đ) Khi Giám đốc đi vắng hoặc không có điều kiện trực tiếp giải quyết công việc, chủ trì hội nghị thì Phó Giám đốc được ủy quyền thay mặt Giám đốc giải quyết và điều hành công việc của Sở.

          Trong quá trình thực hiện, căn cứ vào tình hình thực tế Giám đốc Sở sẽ tiếp tục điều chỉnh việc phân công cho phù hợp đảm bảo việc thực hiện các nhiệm vụ công tác thông suốt, thuận lợi và đạt hiệu quả.

          Thông báo này thay thế Thông báo số 65/TB-SVHTTDL ngày 03/08/2017  về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.