Sự kiện nổi bật
Về việc thay đổi vị trí Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

(09:23 | 22/03/2017)

Căn cứ Thông báo số 09/TB-HCC ngày 17/3/2017 của Trung tâm Hành chính công về việc điều chỉnh, sắp xếp vị trí tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của các sở, ban, ngành. Theo đó, từ ngày 20/3/2017 Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được chuyển từ Quầy số 43, 44 tháp A, sang Quầy số 4 tháp B thuộc Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương.

TIN VĂN HÓA

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

  • Chương trình phối hợp giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội Liên hiệp...

    TIN DU LỊCH

    TIN THỂ THAO